Skip to content

Keresés

[wpcs_search]
Bejelentkezés

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van koop en verkoop door Webecos aan te gaan en waarvan de betaling niet à contant geschiedt.

1. De betaling
De betaling van de leveringen door Webecos, inclusief in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten, moet geschieden aan Webecos met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, vergelijk of korting, uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de rekening.

2. Overschrijding betalingstermijn
Bij overschrijding van deze betalingstermijn is Webecos gerechtigd vanaf de eerste vervaldag een rente van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend zal worden.

3. Reclames
Reclames dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen aan ons te worden gemeld. Daarna wordt de klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Producten die geheel of gedeeltelijk zijn gebruikt worden geacht te zijn goedgekeurd. Reclames geven de klanten geen recht de betaling over het betwiste deel van de vordering op te schorten.

4. In gebreke
Indien de debiteur na sommatie, met betaling in gebreke blijft, zijn alle invorderingskosten welke Webecos moet maken om tot volledige betaling door de debiteur te komen voor rekening van de debiteur, zulks met een minimum van 15% van de vordering. Onder invorderingskosten worden ondermeer verstaan de kosten van juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

5. Retourzendingen
Geleverde en geaccepteerde producten worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders is overeengekomen. Retourzendingen zonder voorafgaand overleg worden geweigerd en zijn de kosten voor de klant. Wij hebben het recht vrachtkosten van retourzendingen in rekening te brengen.

6. Tegendeel bewezen
Tenzij de debiteur uitdrukkelijk het tegendeel bewijst, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de debiteur verschuldigd is, de administratieve gegevens van Webecos beslissend.

7. Geschillen
Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden voor de bevoegde rechter te ‘s Gravenhage.

8. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Webecos totdat de afnemer aan alle verplichtingen tegenover Webecos heeft voldaan, onverschillig uit welke rechtsverhouding deze zijn voortgekomen. De afnemer mag de goederen niet aan derde verpanden of vervreemden buiten de normale bedrijfsvoering.

Webecos bv
Koraalrood 129
2718 SB Zoetermeer
Tel.: + 31 (0)79 – 36 13 892
Fax: + 31 (0)79 – 36 14 710
Website: www.webecos.nl
E-mail: info@webecos.nl

Bank: ABN Amro 472709550

IBAN: NL94ABNA0472709550

BIC: ABNANL2A

BTW: NL808852619B02